ЗА НАС

 Сертификат за акредитация

Разрешително от МЗХГ

Основната цел на сертификацията и контрола, извършвана от органа при „АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ ” ЕООД е да създаде доверие у всички заинтересовани страни, че продукта отговаря на изискванията за биологично производство. Ценността на сертификацията е в степента на доверие и увереност, които се създават чрез безпристрастно и компетентно доказване от трета страна на изпълнението на изискванията към производителите и по специално тези на биологични продукти и към самите продукти.

Политиката по качество на контролния орган при „АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ ” ЕООД и дейността по сертификация и инспекция, извършвана от него се основават на следните пет основни принципи при извършване на сертификация и контрол на биологично производство: Безпристрастност, Компетентност, Опазване на професионалната тайна, Разглеждане на възражения и жалби, Отговорност.

Следвайки петте основни принципа, внедрени в системата за управление, АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ си поставя следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Да прилага сертификационна система, гарантираща доверие в сертифицираните продукти и призната от компетентния орган на България за нуждите на официалния контрол.

2. Чрез дейността по сертификация и контрол да гарантира на производителите, преработвателите, търговците и консуматорите биологична продукция, която отговаря на изискванията на европейската и национална нормативната база.

3. Да прилага икономически достъпна сертификационна система.

4. Да осигури качествено изпълнение на възложените му контролни функции.

5. Изпълнява безпристрастно процесите по сертификация и инспекция по всяко едно заявление, за което системата за оценяване на риска за безпристрастността не е отчела риск или ако е отчела такъв, то са предприети адекватни действия за неговото неутрализиране до приемливи нива;

6. Процедурите по контрол и сертификация се предоставят на всички кандидати за сертификация и доставчици по начин, който изключва каквато и да e форма на дискриминация;

7. Персоналът е запознат, мотивиран да прилага и прилага точно правилата на внедрената система за управление;

8. Осигурява прозрачност в отношенията с клиента, като му се предоставя цялата информация отнасяща се до сертификационната система, при спазване на правилата за осигуряване на професионалната тайна;

9. Осъществява сътрудничество с национални и международни институции, заинтересовани от сертификация на биологично производства, вкл. с органа по акредитация;

10. Стреми се да обменя опит с други органи по сертификация в областта на биологичното производство.